شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09378825252-09155519509
انتخاب صفحه

آموزش شبیه‌سازی فرایند براده برداری در آباکوس ABAQUS

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار آباکوس به بسته جامع آموزش آباکوس مراجعه کنید

توضیحات :

شرح دوره

تئوری تولید براده و براده برداری ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﮐﺮﻧﺶ، ﻧﺮخ ﮐﺮﻧﺶ و درﺟﻪ ﺣـﺮارت ﺑـﺎﻻ در ﻧﺎﺣﯿـﻪ ﺗﻤـﺎس اﺑـﺰار و ﺑﺮاده دارای ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﭽﯿﺪه ای بوده و باعث آسیب در سطح نمونه می‌شود یکی از بهترین روش‌های اعمال آسیب استفاده از معیار جانسون کوک است.
در این معیار اثرات تغییرات دما، تغییرات کرنش و نرخ آن بر مقدار آسیب موثر بوده و با وارد کردن مقادیر ثابت ماده موردنظر به نرم افزار، می‌توان تحلیلی دقیق از میزان آسیبب بدست آورد.
در این آموزش قصد داریم چکونگی فرایند براده برداری را شبیه‌سازی کرده و مقادیر تنش و کرنش را تحلیل کنیم

1-مساله به صورت دینامیکی شبیه‌سازی شده است
2-برای شبیه‌سازی آسیب از معیار جانسون-کوک استفاده شده است
3-برخورد دو جسم با اختصاص یک ضریب اصطکاک خاص شبیه‌سازی شده است.

آموزش شبیه‌سازی فرایند براده برداری در آباکوس ABAQUS

◄ مدل سازی قطعه و کاتر
◄ مشخص کردن مشخصات مواد
◄ مونتاژ کردن قطعات
◄ ایجاد مرحله حل به صورت دینامیکی
◄ ایجاد خواص تماسی مناسب
◄ ایجاد شرایط مرزی برای نمونه و کاتر
◄ مش زنی مناسب
◄ حل و مشاهده نتایج