شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09378825252-09155519509
انتخاب صفحه

آموزش شبیه‌سازی فرایند تغییر شکل سد الاستیک در ABAQUS

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار آباکوس به بسته جامع آموزش آباکوس مراجعه کنید

توضیحات :

شرح دوره

یکی از مهمترین مراحل آشنایی با آباکوس، فراگیری فضای اویلری می‌باشد. المان‌های اویلری لزوما با ماده پر نشده‌اند و ممکن است دارای یک بخش خالی و یا حتی تماما خالی باشند به شکل متداول، مش اویلری یک شبکه ساده مستطیلی از المان‌ها است و با این هدف ایجاد شده که بتواند به‌خوبی فراتر از مرزهای ماده اویلری گسترش پیدا کند و با این کار، به ماده اجازه حرکت و تغییر شکل را بدهد. چنانچه هر بخش از ماده اویلری خارج از مش اویلری حرکت کند، از شبیه‌سازی حذف خواهد شد.
1-در این مساله آب در یک محیط اویلری شبیه‌سازی شده است و ثوابت مورد نیاز آن برای معادله حالت توضیح داده شده است.
2-همچنین فشار آب به صورت ژئواستاتیک تعریف شده است

آموزش شبیه‌سازی فرایند تغییر شکل سد الاستیک در ABAQUS

◄ ایجاد هندسه سد در محیط لاگرانژی و هندسه آب در محیط اویلری
◄ ایجاد جنس سد وجنس آب و اختصاص به هندسه ها
◄ ایجاد شرایط مرزی و نیروی های مناسب
◄ مش بندی مناسب
◄ اعمال محیط اولیه آب در ماژول load
◄ ایجاد شرایط ژئواستاتیک