شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09378825252-09155519509

شبیه‌سازی بارگذاری سینوسی با استفاده از سابروتین Disp

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 10 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

توضیحات :

در صورتی که آنالیز شما شامل استپ هایی مانند static general و یا dynamic implicit که حلگر آنها abaqus/Standard است به منظور اعمال شرایط مرزی با توابع پیچیده ای از مکان و زمان، می توانید از سابروتین disp استفاده کنید.
شما می توانید به منظور تعریف هر گونه شرط مرزی از قبیل جابجایی، ولتاژ الکتریکی(برای مثال در مواردی که قرار است با تابع خاصی، به پیزوالکتریک اختلاف ولتاژ الکتریکی اعمال شود) و همچنین دما، از این سابروتین استفاده کنید.

◄ آشنایی با سابروتین Disp
◄ تحلیل و بررسی نتایج