شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09378825252-09155519509

چكیده

ستونهای 1CFT به دلیل آن که فواید قابل ملاحظهای دارند، به طور وسیعی در ساختمانهای چند طبقه مورد استفاده قرار میگیرند. از جمله مسائل تعیینکننده در مورد ستونهای CFT، اتصالات به کار رفته در این ستونهاست. اتصال ایجاد شده باید به گونهای باشد که فولاد و بتن توام ا در باربری مشارکت کنند.

در این تحقیق، تأثیر نسبت ضخامت ورقهای اتصال تیر به ستون CFT در رفتار لرزهای اتصال مورد بررسی قرار میگیرد .در اتصالات پیشنهاد شده، فواید اقتصادی مطرح میباشد، چون مفصل پلاستیک میتواند در فاصلهای از بر ستون تشکیل گردد و اجزای اتصال در وضعیت الاستیک باقی بمانند؛ از این رو، بعد از وقوع زلزله آسیبی به ناحیهی اتصال وارد نمیگردد و تنها خرابیها در تیر و در خارج از محدوده اتصال روی میدهد.

در این پایاننامه با مدلسازی 174 نمونه شامل 100 نمونه اتصال تیر به ستون لولهای فولادی پر شده با بتن و 74 نمونه اتص ال تیر به س تون فولادی در نرمافزار تحلیل اجزاءی محدود ABAQUS، به بررس ی تأثیر نسبت ضخامت ورق اتصال تیر به ستون فلزی پر شده با بتن در رفتار لرزهای اتصال پرداخته شده است.

نتایج نشان می دهد که درصد سختی الاستیک نمونه ها نسبت به نمونه ستون فولادی با ورق میانگذر ،برای اتصال CFT، اتصال CFT با ورق میانگذر، اتصال ستون فولادی با ورق فوقانی و تحتانی، اتصال CFT با ورق فوقانی و تحتانی و ورق میانگذر و اتصال با ستون فولادی با ورق تحتانی و فوقانی و ورق میانگذر به ترتیب 24/0، 28/0، 6/0، 09/0، 68/0 و 30/0 افزایش مییابد، و همچنین درصد شکلپذیری نمونه ها نسبت به نمونه ستون فولادی با ورق میانگذر، برای اتصال CFT، اتصال CFT با ورق- میانگذر، اتصال ستون فولادی با ورق فوقانی و تحتانی، اتصال CFT با ورق فوقانی و تحتانی و ورق میانگذر و اتصال با ستون فولادی با ورق تحتانی و فوقانی و ورق میانگذر به ترتیب 16/0، 20/0، 08/0، 02/0، 30/0 و 17/0 افزایش داشته است.

 

نتایج مربوط نمونهی اتصالات

1.    با افزایش ارتفاع و ضخامت ورق فوقانی و تحتانی و ورق میانگذر و افزایش قطر ستون دیگر نیازی به سازه فولادی پر شده با بتن نمیباشد و رفتار بهینهتری نسبت به اتصال با ستونهای فولادی پر شده با بتن دارند این بدان معناست که با افزایش ضخامت بال و ارتفاع تیر، سازه فولادی پر شده با بتن همراه با ورق فوقانی و تحتانی و ورق میانگذر با افزایش بار ظرفیت خمشی آن کاهش یافته و اتصال توان خود را از دست خواهد داد.

2.    با افزایش ضخامت بال تیر در سازههای CFT شکل پذیری اتصال 18% کاهش یافته است، که این کاهش در اتصالات ستون فولادی خالی به 26% میرسد که این مقایسه نشان میدهد شکلپذیری اتصالات CFT به مراتب بیشتر از اتصالات ستون فولادی خالی میباشد.

3.    در نمونههای با ارتفاع کم هنگامیکه ضخامت بال تغییر میکند مقدار جذب انرژی اتصالات CFT به صورت چشمگیری از اتصالات با ستونهای فولادی توخالی بیشتر می باشد.

4.    در نمونههایی که ستونهای فولادی پر شده با بتن به همراه ورقهای فوقانی و تحتانی و ورق میان گذر میباشند همچنین ارتفاع تیر نیز زیاد میباشد بدلیل سختی بالای ستون و ثابت ماندن ضخامت جان تیر ،تیر دچار کمانش جانبی شده و ظرفیت باربری دیگر نداشته و منهدم میگردد.

5.    درصد سختی الاستیک نمونه ها نسبت به نمونه ستون فولادی با ورق میانگذر، برای اتصال CFT ،اتصال CFT با ورق میانگذر، اتصال ستون فولادی با ورق فوقانی و تحتانی، اتصال CFT با ورق فوقانی و تحتانی

بررسی عددی تأثیر نسبت ضخامت ورق اتصال تیر به ستون فلزی پر شده با بتن در رفتار چرخهای اتصال جمعبندی و پیشنهادهاو ورق میانگذر و اتصال با ستون فولادی با ورق تحتانی و فوقانی و ورق میانگذر به ترتیب 24/0، 28/0، 6/0، 09/0، 68/0 و 30/0 افزایش مییابد.

6.    درصد شکلپذیری نمونه ها نسبت به نمونه ستون فولادی با ورق میانگذر، برای اتصال CFT ،اتصال CFT با ورق میانگذر، اتصال ستون فولادی با ورق فوقانی و تحتانی، اتصال CFT با ورق فوقانی و تحتانی و ورق میانگذر و اتصال با ستون فولادی با ورق تحتانی و فوقانی و ورق میانگذر به ترتیب 16/0، 20/0، 08/0، 02/0، 30/0 و 17/0 افزایش داشته است.

لینک دریافت:

برای دریافت این مقاله و مقالات دیگر باید پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS را دریافت نمایید.
پس از خرید در پشتیبانی پیغام بگذارید تا همکاران ما اکانت شما را برای دریافت محتوا های ویژه پکیج طلایی فعال نمایند.

دریافت پکیج طلایی