شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09378825252-09155519509

چکیده

اتصال تیر به ستون یکی از مهم‌ترین قسمت‌های یک سازه است که در صورت اجرای مناسب این قسمت سازه دارای رفتار مناسب به لحاظ شکل‌پذیری و ایجاد مکانیزم درست مفصل پلاستیک است در هنگام زلزله به علت وجود نیروی محوری ، لنگر خمشی و نیروی برشی در گره اتصال تیر به ستون ، دچار تنش‌های زیادی می‌شود در آیین نامه‌های جدید توجه خاصی به این قسمت از سازه شده است ولی درآیین نامه‌های قبلی به دلیل اینکه طراحی بر مبنای بارهای ثقلی بوده است، گره اتصال تیر به ستون در هنگام زلزله دارای رفتار مناسبی به لحاظ شکل‌پذیری و مکانیزم مفصل پلاستیک نیستند از جمله روش‌های تقویت اتصال تیر به ستون به منظور افزایش ظرفیت خمشی و برشی، انتقال مفصل پلاستیک از داخل ستون به درون تیر و افزایش شکل‌پذیری سازه استفاده از ورقه‌های FRP است جهت بررسی تاثیر میزان آرماتور طولی تیر در اتصالات تقویت شده با FRP، چهار اتصال تیر به ستون با مقدار آرماتورهای طولی متفاوت به عنوان نمونه‌های مبنا در نظر گرفته شد سپس هرکدام از این چهار نمونه مبنا را با شش حالت تقویت شدند جهت مدل‌سازی و آنالیز نمونه‌ها از نرم‌افزار ABAQUS استفاده شد پس از بررسی نمودارهای بار-جابجایی و انرژی جذب شده- جابجایی، این نتیجه دریافت شد که با افزایش میلگرد طولی تیر، میزان افزایش ظرفیت باربری اتصال کاهش می‌یابد ولی میزان افزایش جذب انرژی بیشتر شده است علاوه بر این برای هر مدل مبنا بهترین حالت تقویت نیز مشخص گردید


1 فصل اول: کلیات و بیان مسئله 1 
1-1 مقدمه 1 
1-2 تعریف مساله 2 
1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق 3 
1-4 روش تحقیق 3 
1-5 فصل بندی پایان¬نامه 3 
2 فصل دوم: مروری بر تحقیق¬های پیشین و آشنایی با کامپوزیت¬ها و کاربرد آن¬ها 5 
2-1 مقدمه 5 
2-2 انواع FRP و مشخصات آن¬ها 8 
2-2-1 انواع الیاف پلیمری 9 
2-2-2 الیاف آرامید 12 
2-2-3 رز ین‌های اپوکسی 13 
2-3 شکل¬های مختلف استفاده از FRP در مهندسی عمران 13 
2-3-1 میلگردهایFRP 14 
2-3-2 ورقه¬های FRP 17 
2-3-3 ورقه¬های دست¬ساز 17 
2-3-4 ورقه¬ها یا صفحات پیش ساخته شده کامپوزیت 17 
2-4 سیستم¬های تقویت سازه با استفاده از کامپوزیت¬های FRP 18 
2-5 آیین¬نامه¬های موجود 22 
2-6 مروری بر تحقیق¬های پیشین 23 
3 فصل سوم : معرفی نرم افزار و مدل سازی و معرفی متغیرها 37 
3-1 مقدمه 37 
3-2 معرفی نرم افزار 37 
3-2-1 ماژول Part 37 
3-2-2 ماژول Property 38 
3-2-3 ماژول Assembly 38 
3-2-4 ماژول Step 38 
3-2-5 ماژول Interaction 38 
3-2-6 ماژول Load 38 
3-2-7 ماژول Mesh 39 
3-2-8 ماژول Job 39 
3-2-9 ماژول Visualization 39 
3-3 مدل سازی اجزای محدود بتن آرمه نرم افزار ABAQUS 39 
3-3-1 معرفی مدل پلاستیک آسیب دیده بتن[12] 40 
3-4 مدل سازی اجزای محدود فولاد در نرم افزار ABAQUS 48 
3-5 مدل سازی اجزای محدودکامپوزیت FRP در نرم افزار ABAQUS 49 
3-6 اعمال شرایط مرزی 49 
3-7 بارگذاری 50 
3-8 صحت سنجی نرم افزار 51 
3-8-1 بررسی مدل ساخته شده توسط Antonopoulos و همکاران 51 
3-8-2 مقایسه نتایج 52 
3-9 معرفی نمونه¬ها و متغیرها 53 
4 فصل چهارم: نتایج آنالیز مدل¬ها 58 
4-1 مقدمه 58 
4-2 نتایج حاصل از تحلیل اتصال تیر به ستون کناری با مقطع 1 58 
4-2-1 نتایج حاصل از تحلیل نمونه 1 58 
4-2-2 نتایج حاصل از تحلیل نمونه 1A 59 
4-2-3 نتایج حاصل از تحلیل نمونه 1B 61 
4-2-4 نتایج حاصل از تحلیل نمونه 1C 62 
4-2-5 نتایج حاصل از تحلیل نمونه 1D 63 
4-2-6 نتایج حاصل از تحلیل نمونه 1E 64 
4-2-7 نتایج حاصل از تحلیل نمونه 1F 65 
4-2-8 جمع بندی نتایج حاصل از تحلیل اتصال تیر به ستون کنار با مقطع 1 66 
4-3 نتایج حاصل از تحلیل اتصال تیر به ستون کناری با مقطع2 66 
4-3-1 نتایج حاصل از تحلیل نمونه 2 67 
4-3-2 نتایج حاصل از تحلیل نمونه 2A 68 
4-3-3 نتایج حاصل از تحلیل نمونه 2B 69 
4-3-4 نتایج حاصل از تحلیل نمونه 2C 70 
4-3-5 نتایج حاصل از تحلیل نمونه 2D 71 
4-3-6 نتایج حاصل از تحلیل نمونه 2E 72 
4-3-7 نتایج حاصل از تحلیل نمونه 2F 73 
4-3-8 جمع بندی نتایج حاصل از تحلیل اتصال تیر به ستون کنار با مقطع 2 74 
4-4 نتایج حاصل از تحلیل اتصال تیر به ستون کناری با مقطع3 74 
4-4-1 نتایج حاصل از تحلیل نمونه 3 75 
4-4-2 نتایج حاصل از تحلیل نمونه 3A 76 
4-4-3 نتایج حاصل از تحلیل نمونه 3B 77 
4-4-4 نتایج حاصل از تحلیل نمونه 3C 78 
4-4-5 نتایج حاصل از تحلیل نمونه 3D 79 
4-4-6 نتایج حاصل از تحلیل نمونه 3E 80 
4-4-7 نتایج حاصل از تحلیل نمونه 3F 81 
4-4-8 جمع بندی نتایج حاصل از تحلیل اتصال تیر به ستون کنار با مقطع 3 82 
4-5 نتایج حاصل از تحلیل اتصال تیر به ستون کناری با مقطع4 82 
4-5-1 نتایج حاصل از تحلیل نمونه 4 82 
4-5-2 نتایج حاصل از تحلیل نمونه 4A 83 
4-5-3 نتایج حاصل از تحلیل نمونه 4B 84 
4-5-4 نتایج حاصل از تحلیل نمونه 4C 86 
4-5-5 نتایج حاصل از تحلیل نمونه 4D 87 
4-5-6 نتایج حاصل از تحلیل نمونه 4E 88 
4-5-7 نتایج حاصل از تحلیل نمونه 4F 89 
4-5-8 جمع بندی نتایج حاصل از تحلیل اتصال تیر به ستون کنار با مقطع 4 90 
5 فصل پنجم: نتیجه گیری 91 
5-1 مقدمه 91 
5-2 مقایسه نتایج 91 
5-3 نتیجه گیری 94 
5-4 پیشنهاد مطالعات آتی 95 

فهرست شکل¬ها 
شکل ‏2 1: مودهای گسیختگی در قاب¬های خمشی [3] 7 
شکل ‏2 2: مقاطع مختلف ساخته شده از مواد کامپوزیت 14 
شکل ‏2 3: نمونه¬هایی از میلگردهای FRP 15 
کل ‏2 4: استفاده از پوشش FRP برای تقویت ستون(مجتمع خلیج فارس شیراز) 19 
شکل ‏2 5: استفاده از پوشش FRP برای تقویت خمشی و برشی تیر 20 
شکل ‏2 6: استفاده از نوارFRP برای تقویت برشی دیوار بنایی 21 
شکل ‏2 7: استفاده از نوارFRP برای تقویت دال 21 
شکل ‏2 8: حالات تقویت اتصال مبنا [7] 24 
شکل ‏2 9: اتصال مرجع تیر به ستون [7] 26 
شکل ‏2 10: توالی بارهای چرخشی برای کنترل مدل‌های تقویت شده [7] 26 
شکل ‏2 11: منحنی بار-جابجایی اتصال ساده [3] 29 
شکل ‏2 12: منحنی بار-جابجایی اتصال تقویت شده به وسیله لایه‌های FRP[3] 29 
شکل ‏2 13: منحنی لنگر-دوران اتصال ساده و تقویت شده [3] 30 
شکل ‏2 14: حالات تقویت اتصال مبنا [3] 32 
شکل ‏2 15: شکل 2-14 مقادیر لنگر قابل تحمل و شکل پذیری در اتصالات تقویت شده دو اتصال مبنای Base و Base-s [3] 34 
شکل ‏3 1: پاسخ بتن تحت بارگذاری تک محوره (a) در کشش (b) در فشار[12] 41 
شکل ‏3 2: پاسخ بتن تحت بارگذاری تک محوره در کشش[12] 43 
شکل ‏3 3: تعریف کرنش ترک خوردگی ( ) برای بیان سخت شدگی[12] 45 
شکل ‏3 4: تعریف کرنش فشاری غیر الاستیک ( ) برای بیان سخت شدگی فشاری[12] 47 
شکل ‏3 5: نمودار تنش- کرنش بتن مربوط به حالت و [12] 48 
شکل ‏3 6: نمایش نوع تکیه گاه¬های درنظر گرفته شده برای انتهای تیر و ستون 50 
شکل ‏3 7: نمودار جابجایی اعمال شده به انتهای تیر 50 
شکل ‏3 8: جزییات اتصال تیر به ستون کناری ساخته شده توسط Antonopoulos و همکاران [16] 51 
شکل ‏3 9: مدل سازی اتصال تیر به ستون کناری ساخته شده توسط Antonopoulos و همکاران در نرم¬افزار ABAQUS 52 
شکل ‏3 10: رفتار هیسترزیس اتصال تیر به ستون ساخته شده توسط Antonopoulos و همکاران[16] 52 
شکل ‏3 11: رفتار هیسترزیس اتصال تیر به ستون مدل شده در در نرم¬افزار ABAQUS 53 
شکل ‏3 12: ابعاد تیر و ستون مدل شده در نرم افزار و جزییات میلگرد گذاری طولی و عرضی تیر و ستون 54 
شکل ‏3 13: میلگرد طولی تیر 54 
شکل ‏3 14: میلگرد طولی ستون 54 
شکل ‏3 15: اندازه میلگرد عرضی تیر و ستون 55 
شکل ‏3 16: حالت¬های مختلف استفاده از FRP برای تقویت اتصال 55 
شکل ‏3 17: جزییات مقطع ستون 56 
شکل ‏3 18: جزییات مقطع تیرها 56 
شکل ‏3 19: نمونه 2B 57 
شکل ‏4 1: نمودار نیرو-تغییرمکان نمونه1 59 
شکل ‏4 2: نمودار انرژی تلف شده- جابجایی نمونه1 59 
شکل ‏4 3: نمودار نیرو-تغییرمکان نمونه1A 60 
شکل ‏4 4: نمودار انرژی تلف شده- جابجایی نمونه 1Aو1 60 
شکل ‏4 5: نمودار نیرو-تغییرمکان نمونه1B 61 
شکل ‏4 6: نمودار انرژی تلف شده- جابجایی نمونه 1Bو1 61 
شکل ‏4 7: نمودار نیرو-تغییرمکان نمونه1C 62 
شکل ‏4 8: نمودار انرژی تلف شده- جابجایی نمونه 1Cو1 62 
شکل ‏4 9: نمودار نیرو-تغییرمکان نمونه1D 63 
شکل ‏4 10: نمودار انرژی تلف شده- جابجایی نمونه 1Dو1 64 
شکل ‏4 11: نمودار نیرو-تغییرمکان نمونه1E 64 
شکل ‏4 12: نمودار انرژی تلف شده- جابجایی نمونه 1Eو1 65 
شکل ‏4 13: نمودار نیرو-تغییرمکان نمونه1F 65 
شکل ‏4 14: نمودار انرژی تلف شده- جابجایی نمونه1F و1 66 
شکل ‏4 15: نمودار نیرو-تغییرمکان نمونه2 67 
شکل ‏4 16: نمودار انرژی تلف شده- جابجایی نمونه2 68 
شکل ‏4 17: نمودار نیرو-تغییرمکان نمونه2A 68 
شکل ‏4 18: نمودار انرژی تلف شده- جابجایی نمونه2A و2 69 
شکل ‏4 19: نمودار نیرو-تغییرمکان نمونه2B 69 
شکل ‏4 20: نمودار انرژی تلف شده- جابجایی نمونه2B و2 70 
شکل ‏4 21: نمودار نیرو-تغییرمکان نمونه2B 70 
شکل ‏4 22: نمودار انرژی تلف شده- جابجایی نمونه2C و2 71 
شکل ‏4 23: نمودار نیرو-تغییرمکان نمونه2D 71 
شکل ‏4 24: نمودار انرژی تلف شده- جابجایی نمونه2D و2 72 
شکل ‏4 25: نمودار نیرو-تغییرمکان نمونه2E 72 
شکل ‏4 26: نمودار انرژی تلف شده- جابجایی نمونه2E و2 73 
شکل ‏4 27: نمودار نیرو-تغییرمکان نمونه2F 73 
شکل ‏4 28: نمودار انرژی تلف شده- جابجایی نمونه2F و2 74 
شکل ‏4 29: نمودار نیرو-تغییرمکان نمونه3 75 
شکل ‏4 30: نمودار انرژی تلف شده- جابجایی نمونه3 76 
شکل ‏4 31: نمودار نیرو-تغییرمکان نمونه3A 76 
شکل ‏4 32: نمودار انرژی تلف شده- جابجایی نمونه 3Aو3 77 
شکل ‏4 33: نمودار نیرو-تغییرمکان نمونه 3B 77 
شکل ‏4 34: نتایج حاصل از تحلیل نمونه 3C 78 
شکل ‏4 35: نمودار نیرو-تغییرمکان نمونه 3C 78 
شکل ‏4 36: نمودار انرژی تلف شده- جابجایی نمونه 3Cو3 79 
شکل ‏4 37: نمودار نیرو-تغییرمکان نمونه 3D 79 
شکل ‏4 38: نمودار انرژی تلف شده- جابجایی نمونه 3Dو3 80 
شکل ‏4 39: نمودار نیرو-تغییرمکان نمونه 3D 80 
شکل ‏4 40: نمودار انرژی تلف شده- جابجایی نمونه 3Eو3 81 
شکل ‏4 41: نمودار نیرو-تغییرمکان نمونه 3F 81 
شکل ‏4 42: نمودار انرژی تلف شده- جابجایی نمونه 3Fو3 82 
شکل ‏4 43: نمودار نیرو-تغییرمکان نمونه 4 83 
شکل ‏4 44: نمودار نیرو-تغییرمکان نمونه 4 83 
شکل ‏4 45: نمودار نیرو-تغییرمکان نمونه 4A 84 
شکل ‏4 46: نمودار انرژی تلف شده- جابجایی نمونه 4Aو4 84 
شکل ‏4 47: نمودار نیرو-تغییرمکان نمونه 4B 85 
شکل ‏4 48: نمودار انرژی تلف شده- جابجایی نمونه 4Bو4 85 
شکل ‏4 49: نمودار نیرو-تغییرمکان نمونه 4C 86 
شکل ‏4 50: نمودار انرژی تلف شده- جابجایی نمونه 4Cو4 87 
شکل ‏4 51: نمودار نیرو-تغییرمکان نمونه 4C 87 
شکل ‏4 52: نمودار انرژی تلف شده- جابجایی نمونه 4Dو4 88 
شکل ‏4 53: نمودار نیرو-تغییرمکان نمونه 4E 88 
شکل ‏4 54: نمودار انرژی تلف شده- جابجایی نمونه 4Eو4 89 
شکل ‏4 55: نمودار نیرو-تغییرمکان نمونه 4F 89 
شکل ‏4 56: نمودار انرژی تلف شده- جابجایی نمونه 4Fو4 90 
شکل ‏5 1: درصد میزان افزایش جذب انرژی حالت تقویت A 92 
شکل ‏5 2: درصد میزان افزایش ظرفبت باربری حالت تقویت A 92 
شکل ‏5 3: درصد میزان افزایش جذب انرژی حالت تقویت B 93 
شکل ‏5 4: درصد میزان افزایش ظرفبت باربری حالت تقویت B 93 
شکل ‏5 5: درصد میزان افزایش جذب انرژی حالت تقویت C 93 
شکل ‏5 6: درصد میزان افزایش ظرفبت باربری حالت تقویت C 93 
شکل ‏5 7: درصد میزان افزایش جذب انرژی حالت تقویت D 93 
شکل ‏5 8: درصد میزان افزایش ظرفبت باربری حالت تقویت D 93 
شکل ‏5 9: درصد میزان افزایش جذب انرژی حالت تقویت E 94 
شکل ‏5 10: درصد میزان افزایش ظرفبت باربری حالت تقویت E 94 
شکل ‏5 11: درصد میزان افزایش جذب انرژی حالت تقویت F 94 
شکل ‏5 12: درصد میزان افزایش ظرفبت باربری حالت تقویت F 94 

فهرست جدول¬ها 
جدول ‏2 1: مشخصات الیاف پلیمری و رزین‌های مورد استفاده [9] 9 
جدول ‏2 2: مقایسه بین مشخصات الیاف پلیمری مورد استفاده [9] 10 
جدول ‏2 3: خواص الیاف آرامید [9] 12 
جدول ‏2 4: نحوه آرایش آرماتورها در اتصال مبنا [7] 23 
جدول ‏2 5: مشخصات مدل¬ها [7] 25 
جدول ‏2 6: : ابعاد و آرماتور گذاری اتصالات مبنا [3] 31 
جدول ‏2 7: اتصالات مدل شده در نرم افزار ANSYS [3] 33 
جدول ‏3 1: مقادیر تنش – کرنش پلاستیک فولاد[12] 49


فصل اول: کلیات و بیان مسئله

1-1 مقدمه

هنگام وقوع زلزله، اتصال تیر به ستون در سازههای قاب خمشی بتن مسلح دچار تنشهای زیادی میشود ،اغلب اوقات بر اثر این تنشها، گرههای اتصال دچار آسیب شده و بعضاً گسیخته میشود. گسیخته شدن گره اتصال میتواند باعث خرابی و فرو ریز کل ساختمان شود. با توجه به این مسئله در سالهای اخیربیشتر آیین نامههای لرزهای توجه خاصی به گره اتصال تیر به ستون معطوف داشتهاند. در آیین نامههای طراحی لرزه ای، فلسفه طراحی، بر مبنایی استوار است که در اتصال تیر به ستون آسیب ایجاد نشود و یاآخرین قسمتی در ساختمان باشد که دچار آسیب میشود ]1[. در مورد اتصالات فراهم ساختن مقاومت کافی برای اتصال و تأمین شکل پذیری اتصال امر بسیار مهمی است. به بیان دیار اطمینان از رفتار درست تیر و ستون، وابسته به انتقال صحیح و مطمئن بارهای وارده ،از طریق اتصال تیر و ستون، قبل از شکست آن ها میباشد ]2[. ساختمانهای بتنی که بر اساس آییننامههای گذشته طراحی و ساخته شدهاند غالبا در هنگام وقوع زلزله رفتارهای نامناسبی از قبیل مقاومت جانبی ناکافی، توانایی ناچیز اتلاف انرژی ، کاهش سریع مقاومت و مکانیزمهای نادرست تشکیل مفصل پلاستیک از خود نشان می دهند . این رفتارهای نامناسب به دلیل جزییات ناکافی آرماتور گذاری که منجر به تغییر مکانهای شدید و در نهایت تخریب ساختمان میگردد، است. از طرف دیار، مشاهدات صورت گرفته از زلزله های گذشته نشان میدهند که عملکرد ساختمانهای بتنی که تنها بر اساس بارهای ثقلی طراحی شدهاند به دلیل شکلپذیری محدود و ظرفیت ناکافی تحمل بار جانبی در برابر زلزله ضعیف بوده است. ایناونه جزییات ناکافی میتواند ناشی از مقاومت برشی ناکافی اتصال، ظرفیت برشی ناکافی ستون، طول مهاری ناکافی آرماتورهای اصلی ستون ، و مهار کم آرماتورهای مثبت تیر در محل اتصال و مقاوتت برتی ناکافی تیر باشد ]3[. در بسیاری از ساختمانها که بر اساس آییننامههای قدیمی طراحی شدهاند مفصلهای پلاستیک در نزدیکی اتصالات و در بر ستون تشکیل میگردد که می تواند منجر به ناپایداری کلی در سازهها گردد. به همین دلیل ، در بسیاری از آییننامهها پیشنهاد شده است که اصل ستون قوی-تیر ضعیف به منظور انتقال مفاصل پلاستیک از بر ستونها مد نظر قرار گیرد. طی دهههای اخیر، تحقیقات گوناگونی با هدف انتقال مفاصل پلاستتیک به داخل تیر و بهبود عملکرد لرزهای ساختمانهای بتنآرمه صورت پذیرفته است. اما بیشتر این رو ها ، مانند افزودن المان به سازه و یا بهبود جزییات آرماتوربندی تیرها، که تنها می توانند برای ساختمان های در حال احداث استفاده شوند ]4[.

1-2 تعریف مساله

در بحث استفاده از ورقهای FRP برای تقویت اتصال تیر به ستون در سازههای بتنآرمه پارامترهایی ازجمله مقاومت فشاری بتن، آرماتور عرضی تیر، آرماتور طولی تیر، مشخصه های‌ورق؛ مقاومت فشاری بتن، آرماتور عرضی تیر، آرماتر طولی تیر، مشخصههای مکانیکی ورق FRP،‌هندسه ورقهای FRP و . . . تاثیر گذار هستند. با توجه به وضعیت موجود اتصال )اینکه اتصال در خمش دچار ضعف است یا اینکه در بر دچار ضعف است( میتوان هندسه مناسب جهت تقویت اتصال را انتخاب نمود. این مورد درتحقیقات متعددی در گذشته مورد بررسی قرار گرفته است. ولی در تحقیقات انجام شده در قبل به اثرمیزان آرماتور طولی در تقویت اتصال تیر به ستون یا اشاره نشده است و یا اگر مورد بررسی قرار گرفته است نتایج یکسانی حاصل نشده است. بعنوان مثال مستوفی نژاد ]4[ به رفتار نامناسب اتصال با حداکثرمیزان آرماتور طولی در هنگام تقویت با ورق FRP اشاره میکند در حالیکه خانزادی ]5[ به رفتار مناسب اتصال با حداکثر میزان آرماتور طولی در هنگام تقویت با ورق FRP اشاره میکند .

در این پایان نامه با بهتره گیری از نتایج تحقیقات صورت گرفته در مورد هندسه ورقFRP ، میزان آرماتور طولی تیر را تغییر داده تا اثر میزان آرماتور طولی تیر در اتصالات تقویت شده باFRP مشخص گردد. علاوه بر این است که برای وضعیت موجود بهترین هندسه ورق FRP برای تقویت اتصال حاصلگردید.

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق

با توجه به هزینه قابل ملاحظه نوسازی مجدد سازهها،در سالهای اخیر موضوع ترمیم و تقویت سازههای ضعیف و خسارت دیده در سطح وسیعی مطرح شدهاست. از طرف دیار باید به این نکته توجه داشت که کشور ایران در زمره کشورهای زلزله خیز دنیا قرار دارد وتلفات جانی در زلزلههای اخیر،با توجه به مقاوم نبودن ساختمانها آمار بالایی را به خود اختصاص داده است. علاوه بر مسایل فوق، از آنجا که اکثرساختمانهای بتن مسلح آییننامههای قدیمی طراحی و اجرا شدهاند و یا تغییر کاربری دادهاند و هم اکنون پاسخگوی حداقل شرایط آیین نامههای جدید نیستند، بنابراین نیاز به مقاوم سازی دارند.‌

1-4 روش تحقیق

در این پایان نامه به منظور دست یافتن به بهترین شکل استفاده از ورق FRP برای تقویت اتصال تیر به ستون در سازههای بتن آرمه، شکل استفاده از ورقهای FRP و میزان آرماتور طولی تیر بهعنوان متغیر در نظر گرفته شده است. در ضمن ابعاد تیر و ستون مورد آزمایش مطابق مدلهای اجرایی و معمول درصنعت ساختمان سازی است. در این تحقیق برای هر شکل ورق FRP که برای تقویت استفاده شده است، میزان آرماتور طولی تیر را تغییر داده تا اثر میزان آرماتور طولی تیر در اتصالات تقویت شده باFRP مشخص گردد.

بدین منظور پس از بررسی مباحث مقدماتی و گردآوری اطلاعات مورد نیاز برای انجام تحقیق، نرم افزارABAQUS برای انجام تحلیلهای غیر خطی با توجه به اهداف پایان نامه درنظر گرفته شده است.

1-5 فصل بندی پایاننامه

فصل اول این پایاننامه شامل مقدمه، بیان مسئله، لزوم تحقیق و اهمیت تحقیق و رو تحقیق است. فصل دوم این پایاننامه به معرفی انواع ورقههای FRP و اشکال مختلف استفاده از آن در تقویت و بهسازی سازهها و آییننامههای مربوطه اختصاص دارد. معرفی نرم افزار و مدل سازی نمونهها در فصل سوم موردبحث قرار گرفته است. فصل چهارم شامل نتایج تحلیلها و رسم نمودارهای بار تغییر مکان و مقایسه آنهابا نمونه مبنا جهت کارایی تقویت استفاده شده است. فصل پنجم نیز شامل تفسیر نتایج، نتیجه گیری وپیشنهاد مطالعات آتی است.

————————————————————————————————————————————–

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

پایان نامه های موجود در سایت فقط در صورت دریافت پکیج طلایی آباکوس قابل دریافت است.
برای دریافت این پایان نامه و تمامی پایان نامه های سایت، پکیج طلایی آباکوس را خریداری بفرمایید. پس از خریداری پکیج طلایی لینک دانلود پایان نامه ها فعال خواهد شد.
شماره های تماس :
05142241253
09120821418

دریافت پکیج طلایی

————————————————————————————————————————————–